VGDÜ - Association of Certified Court Interpreters and Translators / Hessen e.V., www.vgdue.de

DBJV - German-Brazilian Lawyers Association, www.dbjv.de